5 Αυγούστου, 2017

Τό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 – ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ιζ΄ 1-9

Τό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ιζ΄ 1-9 Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τόν Πέτρον καί Ἰάκωβον καί Ἰωάννην τόν ἀδελφόν […]
28 Ιουλίου, 2017

Τό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς 16 Ιουλίου 2017 -ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ιδ΄14-22

Τό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς 16 Ιουλίου 2017 –ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ιδ΄14-22 Και ἐξελθών εἶδε πολύν ὄχλον, και ἐσπλαγχνίσθη ἐπ’ αὐτοῖς και ἐθεράπευσε τούς ἀρρώστους αὐτῶν. ὀψίας δε […]
22 Ιουλίου, 2017

Τό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς 23 Ιουλίου 2017 – ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ θ΄ 27-35

Τό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς 23 Ιουλίου 2017 – ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ θ΄ 27-35 Καί παράγοντι ἐκεῖθεν τῷ Ἰησοῦ ἠκολούθησαν αὐτῷ δύο τυφλοί κράζοντες καί λέγοντες· Ἐλέησον ἡμᾶς, υἱέ […]
13 Ιουλίου, 2017

Τό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς 16 Ιουλίου 2017 – Κατά Ματθαῖον Ε’ 14-19

Τό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς 16 Ιουλίου 2017 – Κατά Ματθαῖον Ε’ 14-19 Ὑμεῖς ἐστε τό φῶς τοῦ κόσμου. οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη· οὐδέ […]
7 Ιουλίου, 2017

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017)

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Η´ 28 – 34 Και ἐλθόντι αὐτῷ εἰς το πέραν εἰς την χώραν τῶν Γεργεσηνῶν ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεποί […]
28 Ιουνίου, 2017

2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 – ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ η΄ 5-13

Κατά Ματθαῖον η΄ 5-13 Εἰσελθόντι δέ αὐτῷ εἰς Καπερναούμ προσῆλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτόν καί λέγων· Κύριε, ὁ παῖς μου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, δεινῶς […]
22 Ιουνίου, 2017

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ στ΄ 22-33

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ  στ΄ 22-33 Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός. ἐάν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, ὅλον τό σῶμά σου φωτεινόν ἔσται· ἐάν δέ […]
13 Ιουνίου, 2017

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ δ΄ 18-23

Περιπατῶν δέ παρά τήν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τόν λεγόμενον Πέτρον καί Ἀνδρέαν τόν ἀδελφόν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τήν θάλασσαν· ἦσαν γάρ […]