Τό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς 16 Ιουλίου 2017 -ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ιδ΄14-22

Τό Εαγγέλιο τς Κυριακς 16 Ιουλίου 2017 –ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ιδ΄14-22

Και ἐξελθών εἶδε πολύν ὄχλον, και ἐσπλαγχνίσθη ἐπ’ αὐτοῖς και ἐθεράπευσε τούς ἀρρώστους αὐτῶν. ὀψίας δε γενομένης προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταί αὐτοῦ λέγοντες· Ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος καί ἡ ὥρα ἤδη παρῆλθεν· ἀπόλυσον τούς ὄχλους, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τάς κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα. ὁ δε Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν· δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. οἱ δέ λέγουσιν αὐτῷ· Οὐκ ἔχομεν ὧδε εἰ μή πέντε ἄρτους καί δύο ἰχθύας. ὁ δε εἶπε· Φέρετέ μοι αὐτούς ὧδε. Και κελεύσας τούς ὄχλους ἀνακλιθῆναι ἐπί τούς χόρτους, λαβών τούς πέντε ἄρτους καί τούς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τον οὐρανόν εὐλόγησε, και κλάσας ἔδωκε τοῖς μαθηταῖς τοὺς ἄρτους οἱ δέ μαθηταί τοῖς ὄχλοις. Και ἔφαγον πάντες καί ἐχορτάσθησαν, και ἦραν το περισσεῦον τῶν κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις. Οἱ δέ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεί πεντακισχίλιοι χωρίς γυναικῶν και παιδίων. Και εὐθέως ἠνάγκασεν ὁ Ἰησοῦς τούς μαθητάς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τό πλοῖον και προάγειν αὐτόν εἰς το πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τούς ὄχλους.

Ερμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα
Και όταν εβγήκεν ο Ιησούς από εκεί που έμενεν, είδε πολύν λαόν, επλαγχνίσθη αυτούς και εθεράπευσεν όλους όσοι ήσαν άρωστοι. Αργά δε το απόγευμα προσήλθαν οι μαθηταί και του είπαν· “ο τόπος είναι έρημος και η ώρα έχει περάσει· διέλυσε τα πλήθη, ώστε να πάνε εις τα γύρω χωριά και να αγοράσουν δια τον εαυτόν τους τροφάς”. Ο δε Ιησούς τους είπεν· “δεν έχουν ανάγκην να πάνε· δώστε τους σεις να φάγουν”. (Και είπε τούτο, δια να δώσηευκαιρίαν στους μαθητάς να δείξουν την αγάπην των, αλλά και δια να τους προπαρασκευάσηψυχολογικώς δια το θαύμα). Εκείνοι δε του είπαν· “εδώ δεν έχομεν παρά μόνον πέντε άρτους και δύο ψάρια”. Ο δε Ιησούς είπε “φέρετέ τα εδώ εις εμέ”. Και αφού συνέστησε εις τα πλήθη να καθήσουν επάνω εις τα χόρτα, επήρε τους πέντε άρτους και τα δύο ψάρια, εσήκωσε τα μάτια στον ουρανόν, δια να ευχαριστήση τον ουράνιον Πατέρα, ευλόγησε, έκοψε τους άρτους εις κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητάς και οι μαθηταί στους όχλους. Εφαγαν δε όλοι και εχόρτασαν και εμάζευσανο,τιεπερίσσευσεν από τα κομμάτια, δώδεκα κοφίνια γεμάτα. Εκείνοι δε που έφαγαν ήσαν πέντε περίπου χιλιάδες, εκτός από τας γυναίκας και τα παιδιά. Και αμέσως ο Ιησούς ηνάγκασε τους μαθητάς να εισέλθουν στο πλοίον και να πάνε προ αυτού στο απέναντι μέρος, μέχρις ότου αυτός απολύση τα πλήθη του λαού. (Τούτο δε το έκαμε δια να μη παρασυρθούν και οι μαθηταί από τον άκριτονενθουσιασμόν των ανθρώπων αυτών, που ήθελαν να τον ανακηρύξουν βασιλέα).

Χαρμόσυνο Άγγελμα