ΓΝΩΜΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ), ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

2020 – 2021

www.gnomonpedia.com

 

Ὑπάρχουν διάφορες ἐπιλογὲς ὅσον ἀφορᾷ τὴν συμμετοχὴ στὸ πρόγραμμα μαθημάτων μας.

Ἐπιλογὴ πρώτη : Συνδυασμὸς ζωντανοῦ καὶ ἀσύγχρονου μαθήματος. Συγκεκριμένα : Μία ὥρα τὴν ἑβδομάδα ζωντανὸ μάθημα (σύνολο 4 τὸν μῆνα) καὶ δύο ἀσύγχρονα μαθήματα τὸν μῆνα μέσῳ τῆς ἐκπαιδευτικῆς ἐφαρμογῆς moodle. Στὰ ἀσύγχρονα μαθήματα ὁ μαθητὴς ἢ ἡ μαθήτρια κάνοντας χρήση ἑνὸς κωδικοῦ εἰσέρχεται, ὅποτε θέλει (ἐντὸς τοῦ καθορισμένου 15νθημέρου), στὸ μάθημα καὶ τὸ παρακολουθεῖ. Περιέχουν ὅ,τι κάνουμε στὰ ζωντανὰ μαθήματα καὶ ἐπιπλέον ὑλικὸ στὶς βασικὲς ἑνότητες τῶν μαθημάτων (Ἐτυμολογία, Γραμματική, Συντακτικό, Μυθολογία, Λογοτεχνία, Ἱστορία, Ποίηση, Μελοποιημένα Ποιήματα, Συναξάρια, Λειτουργικὴ Γλῶσσα, Ὑμνολογία) καθὼς καὶ ἀσκήσεις ἐμπέδωσης τῆς ὕλης καὶ ὅλα αὐτὰ σὲ μορφὴ video, ἠχητικῶν ἀρχείων, ἀρχεῖα pdf,  ἀρχεῖα word καὶ εἰκόνες. Στὰ ζωντανὰ μαθήματα (live) χρησιμοποιοῦμε πρόγραμμα μέσῳ τοῦ ὁποίου ἔχει τὴν δυνατότητα ὁ μαθητὴς νὰ παρακολουθεῖ στὴν ὀθόνη του τὸν καθηγητὴ μὲ τὸν πίνακα καὶ ὅ,τι ὁ καθηγητὴς ἐπιλέγει νὰ δεῖ ὁ μαθητής. Δηλαδή : εἰκόνες, ἀρχεῖα word καὶ pdf, video καὶ ἠχητικὰ ἀρχεῖα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ :  9 Μῆνες (Σεπτέμβριος ἕως καὶ Ἰούνιος)

ΔΙΔΑΚΤΡΑ : Ἰδιαίτερο : 100 E. μηνιαίως. 2 ἢ 3 συμμετέχοντες : 70 καὶ 60 Ε. ἀντίστοιχα μηνιαίως. 4 συμμετέχοντες καὶ ἄνω 50Ε μηνιαίως.

Ἐπιλογὴ δεύτερη : Συμμετοχὴ μόνο στὰ ζωντανὰ μαθήματα. 4 ὧρες  τὸν μῆνα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ :  9 Μῆνες (Σεπτέμβριος ἕως καὶ Ἰούνιος)

ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Ἰδιαίτερο : 80 E. μηνιαίως. 2 ἢ 3 συμμετέχοντες : 50 καὶ 40 Ε. ἀντίστοιχα μηνιαίως. 4 συμμετέχοντες καὶ ἄνω : 30 Ε. μηνιαίως.

Ἐπιλογὴ τρίτη : Συμμετοχὴ μόνο στὰ ἀσύγχρονα μαθήματα. (2  τὸν μῆνα). Πλούσιο ὑλικὸ ἀναρτημένο στὴν διαδικτυακὴ ἐφαρμογὴ moodle. Ὁ μαθητὴς ἢ ἡ μαθήτρια κάνοντας χρήση ἑνὸς κωδικοῦ εἰσέρχεται, ὅποτε θέλει (ἐντὸς τοῦ καθορισμένου 15νθημέρου), στὸ μάθημα καὶ τὸ παρακολουθεῖ. Ἀπόπειρα δημιουργικῆς καὶ γόνιμης ἐπαφῆς μὲ τὸν ὑπέροχο «μυστικό» κῆπο τῆς Ἑλληνικῆς Γραμματείας (π.χ. μαγνητοφωνημένα ἀποσπάσματα συνοδείᾳ κατάλληλης μουσικῆς ἀπὸ τοὺς μεγάλους πεζογράφους καὶ ποιητές μας ποὺ ἔχουν «ἐκδιωχθεῖ» ἀπὸ τὰ σχολικὰ βιβλία – Γνωριμία μὲ τὰ σπουδαῖα μελοποιημένα ἀριστουργήματα ποὺ δὲν ἀκούγονται πλέον στὰ ῥαδιόφωνα  (Θεοδωράκης, Χατζηδάκης, Χατζηνάσιος…) – Γνωριμία μὲ τὴν Ὑμνολογία καὶ τὴν Λειτουργικὴ Γλῶσσα καὶ ἄλλα πολλά! Γιὰ ἀπορίες ἢ διευκρινίσεις μπορεῖτε νὰ ἐπικοινωνεῖτε μαζί μας, ὅποτε θέλετε, εἴτε τηλεφωνικὰ εἴτε μέσῳ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου εἴτε μέσῳ τῶν μέσων κοινωνικῆς δικτύωσης (Facebook, Instagram, Twitter). Ἐπιπλέον ἀνὰ τέσσερα μαθήματα θὰ ὑπάρχει ζωντανὴ ἐπικοινωνία (Skype ἢ Google hangouts).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ :  11 Μῆνες (Σεπτέμβριος ἕως καὶ Ἰούλιος)

ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 30 Ε. μηνιαίως

Ἐπιλογὴ τέταρτη : Ὁ μαθητὴς ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ σχεδιάσει τὸ προσωπικό του πρόγραμμα σπουδῶν μὲ βάση τὶς ἐπιθυμίες του τόσο ὅσον ἀφορᾷ τὶς ὧρες τῶν μαθημάτων (π.χ. 2 45λεπτα τὴν ἑβδομάδα…) ὅσο καὶ τὸ περιεχόμενο τῶν μαθημάτων (π.χ. μπορεῖ νὰ ἐπιλέξει νὰ διδαχθεῖ ἀποκλειστικὰ κάποια τραγῳδία (π.χ. Ἀντιγόνη τοῦ Σοφοκλέους) ἢ κείμενα καὶ συγγραφεῖς μίας συγκεκριμένης ἱστορικῆς περιόδου). Στὴν πρώτη περίπτωση γίνεται ἡ ἀντίστοιχη ἀναπροσαρμογὴ στὰ δίδακτρα ἀνάλογα μὲ τὴν αὔξηση τῶν ὡρῶν. Στὴν δεύτερη περίπτωση (ἐπιλογὴ εἰδικοῦ θέματος) ἰσχύουν τὰ ἀκόλουθα δίδακτρα : Ἰδιαίτερο : 100 E. μηνιαίως. 2 ἢ 3 συμμετέχοντες : 70 καὶ 60 Ε ἀντίστοιχα μηνιαίως. 4 συμμετέχοντες καὶ ἄνω : 50 Ε μηνιαίως.

Υ.Γ. 1.  Τὰ ἀνωτέρω δίδακτρα ἰσχύουν γιὰ τὴν τρέχουσα ἐκπαιδευτικὴ περίοδο καὶ ἀφοροῦν τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Κύπρο. Ἀναπροσαρμόζονται καὶ πρὸς τὶς δύο κατευθύνσεις ἀνάλογα μὲ τὴν γεωγραφικὴ θέση καὶ ὥρα (π.χ. Η.Π.Α., Σερβία).

Υ.Γ. 2.   Σὲ περίπτωση ἐφ΄ἅπαξ καταβολῆς τῶν διδάκτρων παρέχεται ἔκπτωση 10%.

Υ.Γ. 3. Ἡ ἀπόδειξη ἀποστέλλεται στὸ ἠλεκτρονικό σας ταχυδρομεῖο.

Υ.Γ. 4. Σὲ περίπτωση εἰσαγωγῆς στὸ πρόγραμμα μαθημάτων μας νέων μαθητῶν παρέχεται ἐπιπλέον ἔκπτωση 5% γιὰ κάθε νέο μαθητή.

Υ.Γ. 5. Δυνατότητα συμμετοχῆς στὸ πρόγραμμα μαθημάτων μας σὲ ὁποιοδήποτε χρονικὸ σημεῖο τῆς ἐκπαιδευτικῆς περιόδου.

 

Στὴν διάθεσή σας γιὰ ὁποιαδήποτε διευκρίνιση – [email protected]

Μὲ ἐκτίμηση

Κυριάκος Ἠ. Γεωργιάδης