Τὸ Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς 22 Ιουλίου 2018 -ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ιδ΄14-22

Τὸ Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς 22 Ιουλίου 2018 -ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ιδ΄14-22

Καὶ ἐξελθὼν εἶδε πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾿ αὐτοῖς καὶ ἐθεράπευσε τοὺς ἀρρώστους αὐτῶν. ὀψίας δὲ γενομένης προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· Ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος καὶ ἡ ὥρα ἤδη παρῆλθεν· ἀπόλυσον τοὺς ὄχλους, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν· δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ· Οὐκ ἔχομεν ὧδε εἰ μὴ πέντε ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας. ὁ δὲ εἶπε· Φέρετέ μοι αὐτοὺς ὧδε. Καὶ κελεύσας τοὺς ὄχλους ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τοὺς χόρτους, λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησε, καὶ κλάσας ἔδωκε τοῖς μαθηταῖς τοὺς ἄρτους οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις. Καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις. Οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων. Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν ὁ Ἰησοῦς τουὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους.

 

Ἑρμηνευτικὴ ἀπόδοση Ἰ. Θ. Κολιτσάρα

Καὶ ὅταν ἐβγῆκεν ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ ἔμενεν, εἶδε πολὺν λαόν, ἐσπλαγχνίσθη αὐτοὺς καὶ ἐθεράπευσεν ὅλους ὅσοι ἦσαν ἄρρωστοι. Ἀργὰ δὲ τὸ ἀπόγευμα προσῆλθαν οἱ μαθηταὶ καὶ τοῦ εἶπαν: «Ὁ τόπος εἶναι ἔρημος καὶ ἡ ὥρα ἔχει περάσει· διάλυσε τὰ πλήθη, ὥστε νὰ πάνε εἰς τὰ γύρῳ χωριὰ καὶ νὰ ἀγοράσουν διὰ τὸν ἑαυτόν τους τροφάς». Ὁ δὲ Ἰησοῦς τοὺς εἶπεν: «Δὲν ἔχουν ἀνάγκην νὰ πάνε· δῶστέ τους σεῖς νὰ φάγουν». (Καὶ εἶπε τοῦτο, διὰ νὰ δώσῃ εὐκαιρίαν στοὺς μαθητὰς νὰ δείξουν τὴν ἀγάπην των, ἀλλὰ καὶ διὰ νὰ τοὺς προπαρασκευάσῃ ψυχολογικῶς διὰ τὸ θαῦμα). Ἐκεῖνοι δὲ τοῦ εἶπαν: «Ἐδῶ δὲν ἔχομεν παρὰ μόνον πέντε ἄρτους καὶ δύο ψάρια». Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπε: «Φέρετέ τα ἐδῶ εἰς ἐμέ». Καὶ ἀφοῦ συνέστησε εἰς τὰ πλήθη νὰ καθήσουν ἐπάνω εἰς τὰ χόρτα, ἐπῆρε τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τὰ δύο ψάρια, ἐσήκωσε τὰ μάτια στὸν οὐρανόν, διὰ νὰ εὐχαριστήσῃ τὸν οὐράνιον Πατέρα, εὐλόγησε, ἔκοψε τοὺς ἄρτους εἰς κομμάτια καὶ τὰ ἔδωσε στοὺς μαθητὰς καὶ οἱ μαθηταὶ στοὺς ὄχλους. Ἔφαγαν δὲ ὅλοι καὶ ἐχόρτασαν καὶ ἐμάζευσαν ὅ,τι ἐπερίσσευσεν ἀπὸ τὰ κομμάτια, δώδεκα κοφίνια γεμᾶτα. Ἐκεῖνοι δὲ ποὺ ἔφαγαν ἦσαν πέντε περίπου χιλιάδες, ἐκτὸς ἀπὸ τὰς γυναῖκας καὶ τὰ παιδιά. Καὶ ἀμέσως ὁ Ἰησοῦς ἠνάγκασε τοὺς μαθητὰς νὰ εἰσέλθουν στὸ πλοῖον καὶ νὰ πάνε πρὸ αὐτοῦ στὸ ἀπέναντι μέρος, μέχρις ὅτου αὐτὸς ἀπολύσῃ τὰ πλήθη τοῦ λαοῦ. (Τοῦτο δὲ τὸ ἔκαμε διὰ νὰ μὴ παρασυρθοῦν καὶ οἱ μαθηταὶ ἀπὸ τὸν ἄκριτον ἐνθουσιασμὸν τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν, ποὺ ἤθελαν νὰ τὸν ἀνακηρύξουν βασιλέα).