ΣΥΜΒΟΛΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ, ΤΣΙΟΥΛΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΤΣΙΟΥΛΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ἡ ἐργασία τοῦ Κ. Ι. Τσιούλκα εἶναι μία λεπτομερὴς διαφωτιστικὴ ἀνάλυση ὡς πρὸς τὸ σλαβοφανὲς γλωσσικὸ ἰδίωμα ποὺ ἀπαντᾶται σὲ ὁρισμένες περιοχὲς τῆς Μακεδονίας. Ἀποκαλύπτει καὶ τεκμηριώνει ὅτι τὸ γλωσσικὸ αὐτὸ ἰδίωμα ἔχει ῥίζα τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ ἐμπεριέχει πάνω ἀπὸ 1000 λέξεις ὁμηρικῆς προέλευσης. Ἐπίσης σὲ συγκριτικὸ πίνακα 4000 λέξεων ποὺ παραθέτει, ἀποδεικνύει τὴν ἑλληνικότητα τοῦ γλωσσικοῦ αὐτοῦ ἰδιώματος.
«Ἡ σλαβοφανὴς μακεδονικὴ γλῶσσα δὲν εἶναι ἐξαδέλφη ἢ ἀδελφὴ τῆς ἑλληνικῆς, ἀλλὰ αὐτὴ αὕτη ἡ ἑλληνική. Ἐν τῇ μακεδονικῇ γλώσσῃ ὑπάρχουσι καὶ νῦν ἔτι 1260 λέξεις ὁμηρικαί.
Ὁ λαὸς ὁ μακεδονικός, ὁ ἐκ τῶν ἀγροτῶν καὶ ἐν ταῖς συμφοραῖς παρέμεινεν ἐν τῇ χώρᾳ οἰκῶν ὥσπερ ἔκπαλαι ὤκει τὰς πεδιάδας τῆς γεωργίας καὶ κτηνοτροφίας, ἐν οἷς δὲ διὰ διαφόρους λόγους καὶ τὰς ὑπωρείας ὀρέων. Καὶ ὁ λαὸς οὗτος καὶ νῦν ἔτι τοὺς αὐτοὺς τόπους οἰκῶν καὶ γλῶσσαν ὅλως διάφορον τῆς σλαβωνικῆς λαλῶν εἶναι λαὸς αὐτόχθων, ὅστις εἰς ἄμυναν λαμπρὰν καὶ αὐτὴν τὴν φυσιογνωμίαν καὶ τὸ κρανίον καὶ τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμα καὶ τὰς παραδόσεις καὶ τὴν ψυχικὴν σύστασιν καὶ τὴν συνείδησιν δύναται νὰ ἐπιδείξῃ ὡς ἐθνικὰ σθεναρὰ στοιχεῖα τοῦ παλαιοῦ ἀκραιφνοῦς Μακεδόνος καὶ τῆς ἑλληνικῆς αὐτοῦ φύσεως». (Κ. Ι. Τσιούλκα – ΣΥΜΒΟΛΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ, ἀπὸ τὴν παρουσίαση στὸ ὀπισθόφυλλο τοῦ βιβλίου)

Λίγα λόγια γιὰ τὸν συγγραφέα

Ὁ Κωνσταντῖνος Τσιούλκας (1845-1915) γεννήθηκε στὴν Κορησσὸ Καστοριᾶς. Μετὰ τὴν ἀποφοίτησή του ἀπὸ τὸ βασικὸ σχολεῖο τοῦ χωριοῦ του συνέχισε τὶς σπουδές του ὡς ὑπότροφος τοῦ Φιλεκπαιδευτικοῦ Συλλόγου στὸ Γυμνάσιο Καστοριᾶς. Μετὰ δίδαξε στὸ χωριό του. Τὸ 1875 στάλθηκε μὲ ὑποτροφία στὴν Ἀθῆνα, ὅπου φοίτησε στὴν Φιλοσοφικὴ Σχολὴ τοῦ Ἐθνικοῦ Πανεπιστημίου καὶ ἔγινε ὁ πρῶτος γυμνασιάρχης στὸ Ἑλληνικὸ Γυμνάσιο Μοναστηρίου. Τὸ 1907 ἐξέδωσε τὸ πόνημά του «Συμβολαὶ εἰς τὴν διγλωσσίαν τῶν Μακεδόνων. Ἐκ συγκρίσεως τῆς Σλαβοφανοῦς Μακεδονικῆς Γλώσσης πρὸς τὴν Ἑλληνικήν», τὸ ὁποῖο ἐπανεξεδόθη τὸ 1991 καὶ βρίσκεται σὲ κυκλοφορία μέχρι σήμερα.