ΦΡΕΝΟ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΓΝΩΜΩΝ

 

ΦΡΕΝΟ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Τά παιχνίδια στόν ὑπολογιστή δημιουργοῦν μία γενεά χαζῶν, λιγομίλητων παιδιῶν, τά ὁποῖα ρέπουν πολύ περισσότερο ἀπό τούς γονεῖς τους σέ βίαιες πράξεις καί συμπεριφορές, σύμφωνα μέ μία νέα μελέτη. Ἡ τάση νά χάνουν τήν αὐτοκυριαρχία τους δέν ὀφείλεται στά παιδιά, τά ὁποῖα υἱοθετοῦν, ἀντιγράφουν τίς ἐπιθετικές συμπεριφορές πού παρουσιάζονται στά παιχνίδια, ὅπως πρότειναν προηγούμενες ἔρευνες ἀλλά μᾶλλον σέ βλάβες πού προκαλοῦνται ἀπό τήν ἀνακοπή τῆς ἀνάπτυξης τοῦ μυαλοῦ!

Μέ τή χρησιμοποίηση τῆς πιό ἀνεπτυγμένης διαθέσιμης σήμερα τεχνολογίας μετρήθηκε τό ἐπίπεδο δραστηριότητας τοῦ μυαλοῦ ἑκατοντάδων νέων ἡλικίας 13 μέχρι καί 19 ἐτῶν πού ἔπαιξαν ἕνα παιχνίδι Νιντέντο καί τά συνέκριναν πρός τομογραφίες τοῦ μυαλοῦ ἄλλων μαθητῶν πού ἐκτελοῦσαν μία ἁπλή, ἐπαναλαμβανόμενη ἄσκηση. Πρός ἔκπληξη τοῦ εἰδικοῦ καθηγητή γιά τήν ἀπεικόνιση τοῦ μυαλοῦ Ριούτα Καβασίμα καί τῆς ὁμάδας του στό Πανεπιστήμιο Τοχόκου στήν Ἰαπωνία διαπιστώθηκε ὅτι τό ἠλεκτρονικό παιχνίδι προκαλοῦσε διέγερση μόνο τῆς δραστηριότητας τῶν τμημάτων τοῦ μυαλοῦ πού ἀφοροῦν τήν ὄραση καί τήν κίνηση. Ἀντιθέτως ἡ ἀριθμητική ἄσκηση προκαλοῦσε διέγερση τῆς δραστηριότητας τοῦ ἀριστεροῦ καί δεξιοῦ ἡμισφαιρίου τοῦ μετωπιαίου λοβοῦ – τῆς περιοχῆς τοῦ μυαλοῦ πού ἔχει σχέση κυρίως μέ τή μάθηση, τή μνήμη καί τά συναισθήματα.

λεγχος συμπεριφορς

Ἡ περισσότερο ἀνησυχητική διαπίστωση ἦταν ὅτι ὁ μετωπιαῖος λοβός, ὁ ὁποῖος συνεχίζει νά ἀναπτύσσεται μέχρι τήν ἡλικία τῶν 20 ἐτῶν παίζει ἐπίσης σημαντικό ρόλο στόν ἔλεγχο τῆς συμπεριφορᾶς τοῦ ἀτόμου. Ὅταν τό ἄτομο προσπαθεῖ νά διατηρήσει τήν αὐτοκυριαρχία του καί νά ἀποφύγει θυμωμένες ἀντιδράσεις καί κακές συμπεριφορές, ὁ μετωπιαῖος λοβός λειτουργεῖ μέ ἔνταση. Τά παιδιά συχνά κάνουν πράξεις πού δέν ἐπιτρέπονται, διότι ὁ μετωπιαῖος λοβός τους δέν ἔχει ἀναπτυχθεῖ ἐπαρκῶς. Ὅσο περισσότερες ἀσκήσεις κάνουν τά παιδιά γιά τήν αὔξηση τῶν διακλαδώσεων πού συνδέουν τά νευρικά κύτταρα, τούς νευρῶνες σ’ αὐτό τό τμῆμα τοῦ μυαλοῦ, τόσο μεγαλύτερη θά εἶναι ἡ ἱκανότητα τοῦ παιδιοῦ νά ἐλέχγει τή συμπεριφορά του. Οἱ μαθητές, οἱ ὁποῖοι ἔπαιζαν ἠλεκτρονικά παιχνίδια διέκοπταν τή διεργασία ἀνάπτυξης τοῦ μυαλοῦ, ἡ ὁποία ἐπηρεάζει τήν ἱκανότητα ἐλέγχου τῶν ἐνδεχομένων ἀντικοινωνικῶν στοιχείων τῆς συμπεριφορᾶς.

Σοβαρές πιπτώσεις

Ἡ σημασία τῆς ἀνακάλυψης αὐτῆς δέν μπορεῖ νά ὑποτιμηθεῖ, ἐπισήμανε ὁ Καβασίμα. «Θά εἶναι πρόβλημα πού θά ἀντιμετωπίσουμε μέ τή νέα γενιά τῶν παιδιῶν –πού παίζουν παιχνίδια στόν ὑπολογιστή- καί τό ὁποῖο δέν ἀντιμετωπίσαμε προηγουμένως.

Οἱ ἐπιπτώσεις εἶναι σοβαρές, διότι μία ὁλοένα περισσότερο βίαιη κοινωνία καί οἱ μαθητές της θά κάνουν ὅλο καί περισσότερες κακές πράξεις, ἐάν παίζουν ἠλεκτρονικά παιχνίδια ἀντί νά κάνουν ἄλλα πράγματα ὅπως μελέτη φωναχτή ἤ νά μαθαίνουν ἀριθμητική. Ὁ Καβασίμα ἔχοντας ἀνάγκη νά χρηματοδοτήσει τήν ἔρευνά του, ἀποφάσισε ἀρχικῶς νά διερευνήσει τά ἐπίπεδα δραστηριότητας τοῦ μυαλοῦ σέ παιδιά πού παίζουν βιντεοπαιχνίδια, ἐπειδή προσδοκοῦσε νά διαπιστώσει ὅτι ἡ ἔρευνά του θά ἐνίσχυε τούς κατασκευαστές παιχνιδιῶν.

Προσδοκοῦσε νά μπορέσει νά διαβεβαιώσει τούς γονεῖς ὅτι ὑπάρχουν κρυφά ὀφέλη στήν ἀφιέρωση περισσότερου χρόνου στά ἠλεκτρονικά παιχνίδια καί ἐξεπλάγη μέ αὐτά πού διαπίστωσε.

Συνέκρινε τή δραστηριότητα τοῦ μυαλοῦ παιδιῶν πού ἒπαιζαν παιχνίδια Νιντέντο μέ ἄλλων παιδιῶν πού ἐκτελοῦσαν ἄσκηση πού ὀνομάζεται Κρεπελίν, ἡ ὁποία περιλαμβάνει τήν πρόσθεση μονοψήφιων ἀριθμῶν συνεχῶς ἐπί 30 λεπτά.

Στούς μαθητές χορηγήθηκαν μέ ἔγχυση ἐνδοφλεβικῶς μικρές δόσεις ραδιενεργοῦ φαρμάκου, τό ὁποῖο βοηθοῦσε τήν ἀπεικόνιση μέ τή βοήθεια ὑπολογιστή τοῦ μυαλοῦ τους σέ λειτουργία. Ἀκολούθησε μελέτη μέ ἀπεικόνιση σέ τομογράφο μαγνητικοῦ συντονισμοῦ. Ἀμφότερες οἱ μελέτες ἐπιβεβαίωσαν τά ὑψηλά ἐπίπεδα δραστηριότητος τοῦ μυαλοῦ, ὅταν τό ἄτομο ἔκανε ἁπλές προσθέσεις ἤ ἀφαιρέσεις κι ὅτι ἡ δραστηριότητα αὐτή ἦταν ἰδιαιτέρως ἔντονη στόν μετωπιαῖο λοβό στό ἀριστερό καί δεξιό ἡμισφαίριο.

Ἄν καί ὑπῆρχε ἡ ἄποψη ὅτι δραστηροποιοῦνταν μόνο τό ἀριστερό ἡμισφαίριο μέ μαθηματική ἐργασία καί ὅτι τό δεξιό ἡμισφαίριο διεγείρεται ἀπό πιό δημιουργικές σκέψεις ὁ καθηγητής διαπίστωσε ὅτι ἡ ἀριθμητική προκαλοῦσε ὑψηλοῦ ἐπιπέδου δραστηριότητα καί στά δύο ἡμισφαίρια. Σέ ἑπόμενες μελέτες ὁ Καβασίμα διαπίστωσε ὅτι οἱ ἀριθμητικές ἀσκήσεις διεγείρουν ἐπίσης περισσότερη δραστηριότητα τοῦ μυαλοῦ, παρά ἡ ἀκρόαση μουσικῆς ἤ ἀνάγνωσης κειμένου. Ἡ ἀνάγνωση κειμένου μεγαλοφώνως διαπιστώθηκε ἐπίσης ὅτι εἶναι πολύ ἀποτελεσματική διαδικασία γιά τή δραστηριοποίηση τοῦ μετωπιαίου λοβού.

Ὁ Καβασίμα ἐπισημαίνει: «Τά παιδιά πρέπει νά ἐνθαρρύνονται νά μαθαίνουν θεμελιώδη ἀνάγνωση καί γραφή. Ἀλλά πρέπει νά ἐνθαρρύνονται νά παίζουν ἔξω μέ ἄλλα παιδιά, νά ἀλληλεπιδροῦν καί νά ἐπικοινωνοῦν μέ ἄλλα ἄτομα ὅσο τό δυνατόν περισσότερο, νά διατηροῦν τή δημιουργικότητά τους καί νά γίνουν καλοί ἄνθρωποι».

 

π’ τήν OBSERVER/Καθημερινή