ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ!

Ἡ μελέτη τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν ἀναπρογραμματίζει τὸν ἐγκέφαλο δυσλεκτικῶν παιδιῶν !

 

Ἡ παρακάτω εἴδηση εἶναι ἀφιερωμένη στοὺς πολέμιους τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας…Τὴν συστηματικὴ διδασκαλία τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς γλώσσας προτείνουν ξένοι καθηγητές, ὡς θεραπεία σὲ δυσλεκτικὰ παιδιά.

Σύμφωνα μὲ τὴν θεωρία, τοῦ Καθηγητοῦ τῆς Φιλολογίας Eric Havelock, ἡ ὁποία στηρίζεται στὸν Πλάτωνα…τὸ ἀρχαῖο Ἑλληνικὸ ἀλφάβητο προκάλεσε πακτωλὸ ἀφηρημένων ἐννοιῶν στὸν Ἀρχαῖο Ἑλληνικὸ κόσμο, λόγω ἐνεργοποίησης τοῦ ἐγκεφάλου τῶν χρηστῶν του.

Στὸν συνεδριακὸ τόμο τῶν τετρακοσίων σελίδων «Alphabet and the Brain, ἔκδοση Springer τοῦ 1988» παρουσιάζονται τὰ συμπεράσματα πλήθους κορυφαίων ἐπιστημόνων φιλολόγων, γλωσσολόγων καὶ ἄλλων εἰδικοτήτων, πλὴν Ἑλλήνων ἀντιστοίχων εἰδικοτήτων.

Ἐπιμελητὲς τῆς ἔκδοσης ἦταν ὁ Καθηγητὴς τῆς Ἰατρικῆς Charles Lumsden τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Τορόντο καὶ ὁ Διευθυντὴς τοῦ Κέντρου Θεωρίας τῆς Ἐπικοινωνίας “Marchal McLuhan” Derrick De Kerckhove.

Τὰ ἐπιστημονικὰ ἀποτελέσματα τὰ ὁποῖα ὑποστηρίζουν τὴν θεωρία τοῦ Havelock εἶναι τὰ ἑξῆς:

  1. Ἡ περιοχὴ Broca, ποὺ βρίσκεται στὴν ἀριστερὴ πλευρὰ τοῦ ἐγκεφάλου, ἐνεργοποιήθηκε λίγο περισσότερο, λόγω τοῦ Ἑλληνικοῦ ἀλφαβήτου διότι χρησιμοποιήθηκαν ἐπιτυχῶς φωνήεντα σὲ γραφὴ γιὰ πρώτη φορά.
  2. Ὁ ἀνθρώπινος ἐγκέφαλος ἐπαναπρογραμματίστηκε ριζικῶς.
  3. Ἡ πιὸ πάνω ἀναφερθεῖσα συγκλονιστικὴ μεταβολὴ στὴν λειτουργία τοῦ ἐγκεφάλου προκάλεσε μία οὐσιώδη ἀλλαγὴ στὴν ψυχολογία τῶν χρηστῶν τοῦ ἀλφαβήτου ἀπὸ τὴν ὁποία προέκυψε ἡ ἀνάγκη ἐπικοινωνίας τῶν πολιτῶν διὰ τῆς λειτουργίας τοῦ θεάτρου.

Οἱ δημοσιευμένες ἔρευνες τῆς ἐπιστημονικῆς ὁμάδας τοῦ Ἰωάννη Τσέγκου παρουσιάζονται στὸ βιβλίο «Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΝΩΝ».

Σὲ αὐτές, ἀλλὰ καὶ σὲ νεώτερες ἔρευνες 1999-2010, ἀπέδειξαν ὅτι οἱ μετρήσιμοι δεῖκτες τῆς Λεκτικῆς Νοημοσύνης καὶ τῆς Ἀφαιρετικῆς Σκέψης μὲ ἀποδεκτὲς τεχνικὲς ἐπιταχύνθηκαν σὲ ὁμάδα 25 μὴ-δυσλεξικῶν παιδιῶν.

Ἡ διδασκαλία στὰ παιδιὰ αὐτὰ καθὼς καὶ οἱ μετρήσεις τῶν δεικτῶν ἄρχισαν ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν 8 ἐτῶν καὶ συνεχίστηκαν μέχρι καὶ τὰ 12 χρόνια τους.

Οἱ ἴδιοι δεῖκτες ἐπιβραδύνθηκαν στὴν ἰσάριθμη ὁμάδα μὴ-δυσλεξικῶν παιδιῶν τὰ ὁποῖα δὲν διδάχθηκαν ἐβδομαδιαίως καὶ ἐξωσχολικῶς ἐπὶ δίωρο τὴν Ἀρχαία Γλώσσα.

Ἂς σημειωθεῖ ὅτι οἱ δύο ὁμάδες διδάχθηκαν τὰ ἴδια προγραμματισμένα μαθήματα στὸ κανονικὸ ὡράριο ἡ δὲ στατιστικὴ ἀνάλυση τῶν ἀποτελεσμάτων ἔγινε μὲ γενικῶς ἀποδεκτὸ πρότυπο.

Ὡστόσο, ἡ Αὐστραλὴ Πανεπιστημιακὴ ἐρευνήτρια Kate Chanock ἔκανε ἕνα βῆμα παράλληλο ὡς πρὸς τὸν Ἰωάννη Τσέγκο διότι στὸ ἔργο τῆς «Help for a dyslexic learner from an unlikely source: the study of Ancient Greek, Literacy 2006» περιγράφει πὼς κατέστησε ἕνα ἀγγλομαθῆ δυσλεξικὸ σὲ μὴ-δυσλεξικὸ μὲ τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικά!

Ἐν τούτοις, ἀπὸ φέτος, τὰ μὲν παιδιὰ τῆς Ἀγγλίας τοῦ Δημοτικοῦ στὴν περιοχὴ τῆς Ὀξφόρδης, μὲ ἐπιστημονικὴ πρόταση, ἐπιπροσθέτως τῶν μαθημάτων τους θὰ μαθαίνουν Ἀρχαῖα Ἑλληνικά, τὰ δὲ ἀντίστοιχης ἡλικίας Ἑλληνόπουλα, μόνον μὲ πολιτικὴ ἀπόφαση, δὲν θὰ διδάσκονται τὴν Ἀρχαία Γλῶσσα ἐνῶ θὰ ἔπρεπε, ἀλλὰ Ἀγγλικά!!

(Σταῦρος Π. Παπαμαρινόπουλος, Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Πατρὼν Μέλος τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Ἔρευνας καὶ Τεχνολογίας 2004-2010 ).

Πηγή : http://www.ipaideia.gr/paidagogika-themata/i-meleti-ton-arxaion-elinikon-anaprogramatizei-ton-egkefalo-dislektikon-paidion