Μέθοδος Διδασκαλίας

 

Στὸ Φροντιστήριο Γνώμων ἔχουμε μιὰ ὁλιστικὴ ὀπτικὴ ὅσον ἀφορᾷ τὴν διδασκαλία τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (Ἀρχαίας καί /ἢ Νέας). Στόχος μας εἶναι οἱ μαθητές μας νὰ καταστοῦν ἱκανοὶ νὰ μιλοῦν, νὰ γράφουν καὶ νὰ διαβάζουν Ἑλληνικά (Ἀρχαῖα καί /ἢ Νέα) μὲ εὐχέρεια, καί, παράλληλα μὲ αὐτό, νὰ εἰσαχθοῦν δημιουργικὰ στὸν Ἑλληνικὸ Πολιτισμὸ σὲ ὅλη του τὴν διαχρονία, χωρὶς ἀποκλεισμοὺς καὶ στρεβλώσεις – ἀπὸ τὸν Ὅμηρο, τὸν Πλάτωνα καὶ τὸν Ἀριστοτέλη, ἀπὸ τὸνΑίσχύλο, τὸν Σοφοκλῆ καὶ τὸν Εὐριπίδη, μέχρι τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο, τὸν Μέγα Βασίλειο καὶ τοὺς ἄλλους Ἕλληνες Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Ἀπὸ τὸν Διονύσιο Σολωμό, τὸν Στρατηγὸ Μακρυγιάννη καὶ τὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη, μέχρι τὸν Φώτη Κόντογλου, τὸν Γιῶργο Σεφέρη καὶ τὸν Ὀδυσσέα Ἐλύτη. Τὰ μέσα γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῶν ὡς ἄνω στόχων εἶναι:

  1. ἑρμηνεία καὶ ὁ σχολιασμὸς τῶν κειμένων
  2. ἐτυμολογία
  3. σύγκριση τῆς Ἀρχαίας μὲ τὴν Νέα Ἑλληνικὴ
  4. σύγκριση τῆς Ἀρχαίας καί / ἢ τῆς Νέας Ἑλληνικῆς μὲ ἄλλες γλῶσσες
  5. ἑρμηνεία τῶν γραμματικῶν καὶ συντακτικῶν κανόνων, ἀντὶ γιὰ τὴν ἁπλῆ ἀπομνημόνευσή τους
  6. ἐξάσκηση στὴν ὁμιλία, τὴν ἀνάγνωση, τὸν ἀκουστικὸ καὶ τὸν γραπτὸ λόγο
  7. ἀπαγγελία
  8. ζωγραφικὴ

Κλείνοντας, θὰ θέλαμε νὰ ἐπισημάνουμε ὅτι στὸ Φροντιστήριο Γνώμων σεβόμαστε ἀπόλυτα τὴν γλῶσσα καὶ τὸν πολιτισμὸ ὅλων τῶν μαθητῶν μας. Ὅμως, ἡ ἀγάπη καὶ ὁ  σεβασμός μας γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ τὸν Ἑλληνικὸ Πολιτισμὸ ἦταν αὐτὸ ποὺ μᾶς παρεκίνησε νὰ ξεκινήσουμε. Σᾶς προσκαλοῦμε στὴν διαδικτυακή μας συντροφιά!