ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (MOODLE)

 

Στὰ ἀσύγχρονα μαθήματα (moodle) ὁ μαθητὴς ἢ ἡ μαθήτρια κάνοντας χρήση ἑνὸς κωδικοῦ εἰσέρχεται, ὅποτε θέλει (ἐντὸς τοῦ καθορισμένου 15νθημέρου), στὸ μάθημα καὶ τὸ παρακολουθεῖ. Περιέχουν ὅ,τι κάνουμε στὰ ζωντανὰ μαθήματα καὶ ἐπιπλέον ὑλικὸ στὶς βασικὲς ἑνότητες τῶν μαθημάτων (Ἐτυμολογία, Γραμματική, Συντακτικό, Μυθολογία, Λογοτεχνία, Ἱστορία, Ποίηση, Μελοποιημένα Ποιήματα, Συναξάρια, Λειτουργικὴ Γλῶσσα, Ὑμνολογία) καθὼς καὶ ἀσκήσεις ἐμπέδωσης τῆς ὕλης καὶ ὅλα αὐτὰ σὲ μορφὴ video, ἠχητικῶν ἀρχείων, ἀρχεῖα pdf,  ἀρχεῖα word καὶ εἰκόνες. Γιὰ ἀπορίες ἢ διευκρινίσεις μπορεῖτε νὰ ἐπικοινωνεῖτε μαζί μας, ὅποτε θέλετε, εἴτε τηλεφωνικὰ εἴτε μέσῳ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου εἴτε μέσῳ τῶν μέσων κοινωνικῆς δικτύωσης (Facebook, Instagram, Twitter). Ἐπιπλέον ἀνὰ τέσσερα μαθήματα θὰ ὑπάρχει ζωντανὴ ἐπικοινωνία (Skype ἢ Google hangouts).

 

Μαθήματα Εξ Αποστάσεως 1

 

Μαθήματα Εξ Αποστάσεως 2

 

Μαθήματα Εξ Αποστάσεως 3

 

Μαθήματα Εξ Αποστάσεως 4

 

Μαθήματα Εξ Αποστάσεως 5

 

Μαθήματα Εξ Αποστάσεως 6

 

Μαθήματα Εξ Αποστάσεως 7

 

Μαθήματα Εξ Αποστάσεως 8