ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

Ἐπίπεδα

 

Ἐπίπεδο: A1

Ὀνομασία ἐπιπέδου: Ἀρχάριος (Breakthrough or beginner)

Περιγραφὴ

Μπορεῖ νὰ κατανοῇ καὶ νὰ χρησιμοποιῇ οἰκεῖες καθημερινὲς ἐκφράσεις καὶ πολὺ βασικὲς φράσεις ποὺ στοχεύουν στὴν ἱκανοποίηση ἀναγκῶν χειροπιαστοῦ τύπου.

Μπορεῖ νὰ συστήσῃ τὸν ἑαυτό του καὶ τοὺς ἄλλους καὶ νὰ θέτει καὶ νὰ ἀπαντᾷ ἐρωτήματα γιὰ προσωπικὲς λεπτομέρειες, ὅπως τὸ ποῦ ζῇ, ἀνθρώπους τοὺς ὁποίους γνωρίζει καὶ πράγματα ποὺ ἔχει.

Μπορεῖ νὰ ἐπικοινωνῇ μὲ ἁπλὸ τρόπο, ἐφόσον τὸ ἄλλο ἄτομο μιλᾷ ἀργὰ καὶ καθαρὰ καὶ εἶναι ἕτοιμο νὰ βοηθήσῃ.

 

Ἐπίπεδο: A2

Ὀνομασία ἐπιπέδου: Βασικὸ (Waystage or elementary)

Περιγραφὴ

Μπορεῖ νὰ κατανοῇ προτάσεις καὶ συχνὰ χρησιμοποιούμενες ἐκφράσεις ποὺ σχετίζονται μὲ πεδία με τὰ ὁποῖα ἔχει πολὺ ἄμεση σχέση (π.χ. πολὺ βασικὲς προσωπικὲς καὶ οἰκογενειακὲς πληροφορίες, καταστήματα, τοπικὴ γεωγραφία, ἐργασία).

Μπορεῖ νὰ ἐπικοινωνῇ σὲ ἁπλές, καθημερινὲς ἐργασίες ποὺ ἀπαιτοῦν ἁπλῆ καὶ ξεκάθαρη ἀνταλλαγὴ πληροφοριῶν σχετικὰ μὲ οἰκεῖα καὶ καθημερινὰ ζητήματα.

Μπορεῖ νὰ περιγράφῃ μὲ ἁπλοῦς ὅρους πλευρὲς τῆς οἰκογένειας καὶ τοῦ ἀμέσου περιβάλλοντός του καὶ ζητήματα σὲ πεδία ἄμεσης ἀνάγκης.

 

Ἐπίπεδο: B1

Ὀνομασία ἐπιπέδου: Μεσαῖο (Threshold or intermediate)

Περιγραφὴ

Μπορεῖ νὰ κατανοῇ τὰ κύρια σημεῖα σαφοῦς, συνηθισμένου λόγου ἀναφορικὰ μὲ οἰκεῖα ζητήματα ποὺ συναντῶνται, στὴν δουλειά, τὸ σχολεῖο, τὸν ἐλεύθερο χρόνο κ.λπ.

Μπορεῖ νὰ χειρίζεται τὶς περισσότερες καταστάσεις ποὺ εἶναι πιθανὸν νὰ προκύψουν κατὰτὴν διάρκεια ταξειδιοῦ σὲ περιοχὴ ὅπου ὁμιλεῖται ἡ γλῶσσα.

Μπορεῖ νὰ παράγῃ ἕνα ἁπλὸ κείμενο γιὰ θέματα ποὺ εἶναι οἰκεῖα προσωπικοῦ ἐνδιαφέροντος.

Μπορεῖ νὰ περιγράφῃ ἐμπειρίες καὶ γεγονότα, ὄνειρα, ἐλπίδες καὶ φιλοδοξίες καὶ νὰ δίνῃ σύντομα αἰτίες καὶ ἐπεξηγήσεις γιὰ γνῶμες καὶ σχέδια.

 

Ἐπίπεδο: B2

Ὀνομασία ἐπιπέδου:  Ἀνώτερο τοῦ μεσαίου (Vantage or upper intermediate)

Περιγραφὴ

Μπορεῖ νὰ κατανοῇ τὶς κύριες ἰδέες ἑνὸς περιπλόκου κειμένου καὶ συγκεκριμένου καὶ ἀφῃρημένου θέματος, τὸ ὁποῖο νὰ περιλαμβάνῃ τεχνικὲς συζητήσεις στὸν τομέα τῆς εἰδικεύσεώς τους.

Μπορεῖ νὰ ἐπικοινωνῇ μὲ κάποιον βαθμὸ εὐφράδειας καὶ αὐθορμητισμοῦ ποὺ καθιστοῦν τὴν ἐπικοινωνία μὲ φυσικοὺς ὁμιλητὲς ἀρκετὰ δυνατὴ, χωρὶς καταπόνηση γιὰ κανένα μέρος.

Μπορεῖ νὰ παράγῃ σαφές, λεπτομερὲς κείμενο πάνω σὲ εὐρεῖα γκάμα θεμάτων καὶ νὰ ἐξηγῇ τὴν κάποια ὀπτική γωνία γιὰ ἕνα ζήτημα, δίνοντας τὰ πλεονεκτήματα καὶ τὰ μειονεκτήματα ποικίλων ἐπιλογῶν.

 

Ἐπίπεδο: Γ1 (C1)

Ὀνομασία ἐπιπέδου: Προχωρημένος (Effective operational proficiency or advanced)

Περιγραφὴ

Μπορεῖ νὰ κατανοῇ μιὰ εὐρεῖα γκάμα ἀπαιτητικῶν, μακρυτέρων προτάσεων, καὶ νὰ ἀναγνωρίζῃ τὸ ὑπόρρητο νόημα.

Μπορεῖ νὰ ἐκφράζει ἰδέες μὲ εὐφράδεια καὶ αὐθορμητισμὸ χωρὶς νὰ εἶναι ὑπερβολικὰ φανερὴ ἀναζήτηση ἐκφράσεων.

Μπορεῖ νὰ χρησιμοποιῇ τὴν γλῶσσα εὐέλικτα καὶ ἀποτελεσματικὰ γιὰ κοινωνικούς, ἀκαδημαϊκοὺς καὶ ἐπαγγελματικοὺς σκοπούς.

Μπορεῖ νὰ παράγῃ σαφές, δομημένο, λεπτομερὲς κείμενο σχετικὰ μὲ περίπλοκα θέματα, δείχνοντας ὅτι μπορεῖ νὰ χρησιμοποιῇ ἐλεγχόμενα τὰ ὀργανωτικὰ προσχέδια, τὶς συνδετικὲς λέξειςφράσεις καὶ τοὺς μηχανισμοὺς ἐπίτευξης συνοχῆς.

 

Ἐπίπεδο: Γ2 (C2)

Ὀνομασία ἐπιπέδου:  Ἄριστο ἢ ἐπάρκεια (Mastery or proficiency)

Περιγραφὴ

Μπορεῖ νὰ κατανοῇ μὲ εὐκολία σχεδὸν ὁτιδήποτε ἀκούει ἢ διαβάζει.

Μπορεῖ νὰ συνοψίζῃ πληροφορίες ἀπὸ διαφορετικὲς προφορικὲς καὶ γραπτὲς πηγές, ἀναδομῶντας ἐπιχειρήματα καὶ ἐξηγήσεις σὲ μιὰ συνεκτικὴ παρουσίαση.

Μπορεῖ νὰ ἐκφράζεται αὐθόρμητα, μὲ μεγάλη εὐφράδεια καὶ ἀκρίβεια, μὲ διαφοροποίηση τῶν λεπτοτέρων νοηματικῶν ἀποχρώσεων ἀκόμη καὶ στὶς πιὸ περίπλοκες καταστάσεις.