ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ (LIVE) ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Στὰ ζωντανὰ μαθήματα (live) χρησιμοποιοῦμε πρόγραμμα μέσῳ τοῦ ὁποίου ἔχει τὴν δυνατότητα ὁ μαθητὴς νὰ παρακολουθῇ στὴν ὀθόνη του τὸν καθηγητὴ μὲ τὸν πίνακα καὶ ὅ,τι ὁ καθηγητὴς ἐπιλέγει νὰ δῇ ὁ μαθητής. Δηλαδή : εἰκόνες, ἀρχεῖα word καὶ pdf, video καὶ ἠχητικὰ ἀρχεῖα.