ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 

          Ἡ γλῶσσα πέρα ἀπὸ ὄργανο ἐπικοινωνίας καὶ συνεννόησης εἶναι κυρίως ἕνα ἰδιαίτερο σύστημα ἀξιῶν ποὺ ἀποκαλύπτει  τὴν νοοτροπία καὶ τὴν ταυτότητα κάθε λαοῦ. Αὐτὸ σημαίνει πὼς ἡ γνωριμία καὶ ἡ ἐμβάθυνση στὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ ἰδιαίτερα στὴν ἀρχαία της μορφὴ ἀποτελεῖ ὁδὸ πρόσβασης καὶ οἰκείωσης τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ. Ἑνὸς Πολιτισμοῦ, ὁ ὁποῖος ὁμολογουμένως ἔχει οἰκουμενικὲς διαστάσεις.

          Στὸν Γνώμονα ἡ διδασκαλία τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας ἀναπτύσσεται σὲ τρία ἐπίπεδα μὲ τὰ ἀκόλουθα χαρακτηριστικά :

ΕΠΙΠΕΔΟ Α : ἀρχάριος

          Παρακολούθηση τῶν μαθημάτων καὶ γόνιμη ἐπαφὴ μὲ βασικὲς πτυχὲς τοῦ Πολιτισμοῦ τῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων. Τὰ πρῶτα βήματα στὴν Γεωμετρία τῆς γλώσσας, ποὺ εἶναι ἡ Γραμματικὴ καὶ τὸ Συντακτικό. Ἐκμάθηση τοῦ πολυτονικοῦ συστήματος γραφῆς. Γνωριμία μὲ τὸν θαυμαστὸ κόσμο τῆς Ἐτυμολογίας. Μαθαίνουμε νὰ «σπᾶμε» τὶς λέξεις καὶ φθάνουμε στὸ «ἔτυμον», δηλαδὴ στὴν ἀληθινὴ προέλευσή τους. Διαβάζουμε, ἀναλύουμε, ἀπαγγέλλουμε καὶ μαθαίνουμε ἀπὸ στήθους μικρὲς φράσεις –ρητὰ ἀπὸ τοὺς μεγάλους ῥήτορες, ἱστοριογράφους καὶ ποιητὲς τῆς Ἀρχαίας καὶ Μεσαιωνικῆς Ἑλλάδος καὶ παράλληλα γνωρίζουμε τὴν γοητευτικὴ ἱστορική τους διαδρομή. Ἀναγνώριση τῆς ζωντανῆς παρουσίας τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς μέσα στὰ παράγωγα καὶ τὰ σύνθετα τῆς Νέας Ἑλληνικῆς. Τὰ πρῶτα βήματα στὴν Ὑμνολογία καὶ τὴν Λειτουργικὴ Γλῶσσα.

ΕΠΙΠΕΔΟ Β : ἐπαρκὴς γνώση τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς (π.χ. δυνατότητα ἀνάγνωσης τῆς Καινῆς Διαθήκης ἀπὸ τὸ πρωτότυπο).

          Ὅ,τι γίνεται στὸ ἐπίπεδο Α γίνεται καὶ στὸ ἐπίπεδο Β, ἀλλὰ σὲ ἕνα βαθύτερο ἐπίπεδο. Μελέτη ἐπιλεγμένων κειμένων ἀπὸ ὅλο τὸ φάσμα τῆς Ἑλληνικῆς Γραμματείας : Ἀττικοὶ Συγγραφεῖς (Ῥήτορες, Φιλόσοφοι, Ἱστοριογράφοι), Ἡρόδοτος,  Προσωκρατικοὶ Φιλόσοφοι. Λυρικὴ Ποίηση. Δρᾶμα. Ὅμηρος, Ἐπιστήμονες (π.χ. Ἐρατοσθένης). Ἐκκλησιαστικοὶ Συγγραφεῖς, Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Ὑμνογράφοι. Γνωριμία μὲ τὰ κορυφαῖα ἐπιτεύγματα τῶν Ἑλλήνων στὴν ἱστορική τους διαδρομὴ μέσα ἀπὸ τὶς πηγές. Στρατηγικὴ Ἀγωγὴ : Κείμενα ἀποκαλυπτικὰ τοῦ μυστηρίου τῆς Ἑλληνικῆς Ταυτότητας (π.χ. Γιατί οἱ Ἕλληνες ἔγιναν Χριστιανοί).

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ : Πολὺ καλὴ γνώση τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς. Ἐπιλογὴ κάποιου ἔργου καὶ διδασκαλία του ἀπὸ τὸ πρωτότυπο (π.χ. Ἀντιγόνη τοῦ Σοφοκλέους).

          Γενικὴ παρατήρηση : Βασικὴ παράμετρος στὰ μαθήματά μας εἶναι ὁ ἀργὸς ῥυθμός, ἡ ἐπανάληψη, ἡ ὀρθὴ ἀπαγγελία, ὁ σεβασμὸς τῶν ἰδιαιτεροτήτων τῶν μαθητῶν καὶ ἡ ἀνάδειξη τῆς οὐσίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ.