ΓΝΩΜΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ), ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

www.gnomonpedia.com

 

Ὑπάρχουν διάφορες ἐπιλογὲς ὅσον ἀφορᾷ τὴν συμμετοχὴ στὸ πρόγραμμα μαθημάτων μας.

Ἐπιλογὴ πρώτη : Συνδυασμὸς ζωντανοῦ μαθήματος καὶ μαθήματος ἐξ ἀποστάσεως. Συγκεκριμένα : Μία ὥρα τὴν ἑβδομάδα ζωντανὸ μάθημα (σύνολο 4 τὸν μῆνα) καὶ δύο μαθήματα ἐξ ἀποστάσεως τὸν μῆνα (e-learning) μέσῳ τῆς ἐκπαιδευτικῆς ἐφαρμογῆς moodle. Στὰ ἐξ ἀποστάσεως μαθήματα ὁ μαθητὴς εἰσέρχεται, ὅποτε θέλει καὶ διαθέτει χρόνο. Περιέχουν ὅ,τι κάνουμε στὰ ζωντανὰ μαθήματα καὶ ἐπιπλέον ὑλικὸ στὶς βασικὲς ἑνότητες τῶν μαθημάτων (Ἐτυμολογία, Γραμματική, Συντακτικό, Μυθολογία, Λογοτεχνία, Ἱστορία, Ποίηση, Μελοποιημένα Ποιήματα, Συναξάρια, Λειτουργικὴ Γλῶσσα, Ὑμνολογία) καθὼς καὶ ἀσκήσεις ἐμπέδωσης τῆς ὕλης καὶ ὅλα αὐτὰ σὲ μορφὴ video, ἠχητικῶν ἀρχείων, ἀρχεῖα pdf,  ἀρχεῖα word καὶ εἰκόνες. Στὰ ζωντανὰ μαθήματα (live) χρησιμοποιοῦμε πρόγραμμα μέσῳ τοῦ ὁποίου ἔχει τὴν δυνατότητα ὁ μαθητὴς νὰ παρακολουθῇ στὴν ὀθόνη του τὸν καθηγητὴ μὲ τὸν πίνακα καὶ ὅ,τι ὁ καθηγητὴς ἐπιλέγει νὰ δῇ ὁ μαθητής. Δηλαδή : εἰκόνες, ἀρχεῖα word καὶ pdf, video καὶ ἠχητικὰ ἀρχεῖα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ :  9 Μῆνες (Σεπτέμβριος ἕως καὶ Μάϊος)

ΔΙΔΑΚΤΡΑ : Ἰδιαίτερο : 100 E. μηνιαίως. 2 ἢ 3 συμμετέχοντες : 60 καὶ 50 Ε. ἀντίστοιχα μηνιαίως. 4 συμμετέχοντες καὶ ἄνω 40Ε μηνιαίως.

Ἐπιλογὴ δεύτερη : Συμμετοχὴ μόνο στὰ ζωντανὰ μαθήματα. 4 ὧρες (45 λ.) τὸν μῆνα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ :  9 Μῆνες (Σεπτέμβριος ἕως καὶ Μάϊος)

ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Ἰδιαίτερο : 80 E. μηνιαίως. 2 ἢ 3 συμμετέχοντες : 50 καὶ 40 Ε. ἀντίστοιχα μηνιαίως. 4 συμμετέχοντες καὶ ἄνω : 30 Ε. μηνιαίως.

Ἐπιλογὴ τρίτη : Συμμετοχὴ μόνο στὰ ἐξ ἀποστάσεως μαθήματα. (2  τὸν μῆνα). Πλούσιο ὑλικὸ ἀναρτημένο στὴν διαδικτυακὴ ἐφαρμογὴ moodle. Ἀπόπειρα δημιουργικῆς καὶ γόνιμης ἐπαφῆς τοῦ μαθητοῦ μὲ τὸν ὑπέροχο «μυστικό» κῆπο τῆς Ἑλληνικῆς Γραμματείας (π.χ. μαγνητοφωνημένα ἀποσπάσματα συνοδείᾳ κατάλληλης μουσικῆς ἀπὸ τοὺς μεγάλους πεζογράφους καὶ ποιητές μας ποὺ ἔχουν «ἐκδιωχθῇ» ἀπὸ τὰ σχολικὰ βιβλία – Γνωριμία μὲ τὰ σπουδαῖα μελοποιημένα ἀριστουργήματα ποὺ δὲν ἀκούγονται πλέον στὰ ῥαδιόφωνα  (Θεοδωράκης, Χατζηδάκης, Χατζηνάσιος…) – Γνωριμία μὲ τὴν Ὑμνολογία καὶ τὴν Λειτουργικὴ Γλῶσσα καὶ ἄλλα πολλά!

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ :  11 Μῆνες (Σεπτέμβριος ἕως καὶ Ἰούλιος)

ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 25 Ε. μηνιαίως

Ἐπιλογὴ τέταρτη : Ὁ μαθητὴς ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ σχεδιάσῃ τὸ προσωπικό του πρόγραμμα σπουδῶν μὲ βάση τὶς ἐπιθυμίες του τόσο ὅσον ἀφορᾷ τὶς ὧρες τῶν μαθημάτων (π.χ. 2 45λεπτα τὴν ἑβδομάδα…) ὅσο καὶ τὸ περιεχόμενο τῶν μαθημάτων (π.χ. μπορεῖ νὰ ἐπιλέξῃ νὰ διδαχθῇ ἀποκλειστικὰ κάποια τραγῳδία (π.χ. Ἀντιγόνη τοῦ Σοφοκλέους) ἢ κείμενα καὶ συγγραφεῖς μίας συγκεκριμένης ἱστορικῆς περιόδου). Στὴν πρώτη περίπτωση γίνεται ἡ ἀντίστοιχη ἀναπροσαρμογὴ στὰ δίδακτρα ἀνάλογα μὲ τὴν αὔξηση τῶν ὡρῶν. Στὴν δεύτερη περίπτωση (ἐπιλογὴ εἰδικοῦ θέματος) ἰσχύουν τὰ ἀκόλουθα δίδακτρα : Ἰδιαίτερο : 120 E. μηνιαίως. 2 ἢ 3 συμμετέχοντες : 70 καὶ 60 Ε ἀντίστοιχα μηνιαίως. 4 συμμετέχοντες καὶ ἄνω : 50 Ε μηνιαίως.

Υ.Γ. 1. Σὲ περίπτωση ἐφ᾿ἅπαξ καταβολῆς τῶν διδάκτρων παρέχεται ἔκπτωση 10%.

Υ.Γ. 2. Ἡ ἀπόδειξη ἀποστέλλεται στὸ ἠλεκτρονικό σας ταχυδρομεῖο.

Υ.Γ. 3. Σὲ περίπτωση εἰσαγωγῆς στὸ πρόγραμμα μαθημάτων μας νέων μαθητῶν παρέχεται ἐπιπλέον ἔκπτωση 5% γιὰ κάθε νέο μαθητή.

Υ.Γ. 4. Δυνατότητα συμμετοχῆς στὸ πρόγραμμα μαθημάτων μας σὲ ὁποιοδήποτε χρονικὸ σημεῖο τῆς ἐκπαιδευτικῆς περιόδου.

Στὴν διάθεσή σας γιὰ ὁποιαδήποτε διευκρίνιση – kyrgev@gmail.com

 

Μὲ ἐκτίμηση

Κυριάκος Ἠ. Γεωργιάδης